REGULAMIN

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  postanowień niniejszego Regulaminu .
 
1.  Wstępna rezerwacja następuje po jej potwierdzeniu przez Zamawiajacego drogą elektoniczną. Zamawiajacy zobowiązany jest w terminie 48h od dnia potwierdzenia rezerwacji wpłacic  zaliczkę w wysokości 30% ceny pobytu na rachunek bankowy wysłany przez Wynajmujacego. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
 
2.Pozostała częśc kwoty należnej za pobyt zostanie wpłacona gotówką w dniu przekazania kluczy.
 
3. W przypadku anulowania rezerwacji Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania wpłaconej kwoty zaliczki.
 
4. Umowa zawarta między Wynajmujacym a Zamawiajacym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu, pokoju gościnnego na okres oznaczony w rezerwacji dlatego Zamawiający nie może go oddac w dalszy podnajem.
 
5. Doba noclegowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Istnieje możliwośc indywidualnego  ustalenia godziny przyjazu i wyjazdu.
 
6. Zamawiajacy ma obowiązek niezwłocznie zawiadomic Wynajmujacego o wszelkich zdarzeniach , które mogą narazic go na szkodę.
 
7. Zamawiający odpowiada za wszystkie szkody , jakie wyrządzi w wyposażeniu apartamentu, pokoju gościnnego i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomic Wynajmujacego o wszelkich szkodach i pokrycia ich najpóźniej w dniu wyjazdu.
 
8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku jej naruszenia Wynajmujacy uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu wpłaconych przez Zamawiajacego kwot.
 
9. W przypadku przekroczenia ilości osób w apartamencie, pokoju gościnnym stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego , Wynajmujacy ma prawo rozwiacac umowę ze skutkiem natychmiastowym, i jest uprawniony do zatrzymania wszelkich wpłaconych kwot .
 
10. Do obowiazku Zamawiajacego jest utrzymanie apartamentu , pokoju goscinnego w stanie zastanym, dokładne zamykanie drzwi wejsciowych i okien przy każdorazowym jego  opuszczeniu, staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
 
11. Wynajmujacy ma prawo w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulowac umowę. Dotyczy to również przypadków w których bezpieczeństwo osobiste Zamawiajacego lub jego majątku , z powodów niezależnych od Wynajmujacego ,  nie będzie mogło byc zagwarantowane. Kwoty wpłacone za pobyt podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot za usługi juz wyświadczone.
 
12. Wynajmujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za utratę mienia Zamawiajacego znajdującego się w apartamencie, pomieszczeniach do niego przynależnych, garażu, pokoju gościnnym.
 
13. Prawem własciwym dla sporów pomiędzy Wynajmujacym a Zamawiajacym jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca położenia apartamentu, pokoju goscinnego.